11.11
backup image

D’r elfde van d’r elfde

Geplaatst op 11-11-2020

D’r elfde van d’r elfde. Inne daag woa jiderinne mit e vasteloavends hats noa oes kiekt vanaf d’r èsjermitwóch. Dis joar is evvel alles angesj. D’r corona hat de welt im jriff en dus óch de vasteloavend. Ós hats kriesjt evvel vier losse ós nit d’r ónger krieje.

In dizze nuie tsezóng zalle vier laider nit viere zoeë wie vier dat ummer dunt. De mitjlieder van d’r VVKW blieve evvel nit sjtil zitse en zunt druk bezig mit allerlei zaachens die lègke bloove, ’t vuurbereide van d’r tsezóng 2021-2022 en de ieëtsjte sjritte noa ózze joebielejoem in d’r tsezóng 2022-2023.

Losse vier ós hü vashoade an de sjun erinnerónge van de aafjelófe joare en da sjpetsiejel an d’r vurrieje tsezóng deë och al angesj woar dan jewend mer deë jinne va ós nog zal verjèse entweëje de klasse tsiet die vier jehad hant. Losse vier hü óch vuuroes kieke den noa d’r reën kunt zonnesjieng. Went d’r corona hinger ós likt hant vier jet i tse hoale en dat maacht dat vier van de vasteloavend in 2022 e fés junt maache dat jiderinne in West deet sjtaune.

Dit kenne vier evvel alling tsezame dus hód poal en blief jezónk!

Xclusive Multimedia Services