25.12
Kerstgroet 2020

Sjun fesdaag!

Geplaatst op 25-12-2020

Kerstgroet 2020

Mit de vasteloavend jinne tsóg op d’r zondieg, evvel mit dank an vöal lu hant vier inne klasse tsóg op d’r deesdieg jehad. Laider enderet de janse welt dierek noa de vasteloavend, dat weest uur ongertusje allenäu. Noen mit de krisdaag sjtunt vier sjtel, kiekke tseruk, mer kiekke och noa de tsowkónf woa vier uvver tswai joar ós 6×11 joarieg joebielejoem hoffe tse viere.

Vier wunsje jiderinne deë ’t sjwoar hat in dis tsiet jans vöal kraf en jóds tsouw. Doaneëve welle vier uuch allenäu danke dat uur vuur ózze verain paraat hat jesjtange in ’t aafjelofe joar. D’r inne jet mieë wie d’r angere evvel tsezame hant vier e jroeës fes d’r va jemaat vuur ós sjun vieëdele.

Vanaaf dis plaatsj wunsje vier uuch, en jiderinne deë uur leef hat, sjun en werm krisdaag. En vuur 2021 alle jóds, jeluk en vuural jezónkheed. Dat vier ós flot werm darve treffe en ós tsezame op kanne joa maache vuur d’r tsezong 2021-2022.

Xclusive Multimedia Services